Dis Prensip

 
 

1 Instile recho-a tif (oubyen tè gra) avek materiel ki pa

     lou tankou pay diri, poud bwa, oubyen pay manyok.

 

2 Fè youn trou 12” anle dife-a pou boule lafimen epi

   ogmante vites van.


3 Selman pwent bwa yo ki bezoin boule pou pa fè twop lafimen.


4  Kantite ti-bwa nou pouse nan dife-a mezire kantite chalè ki rive nan deye chodye-a.


5   Kite van pase anba bwa dife-a selman. Evite trop van pase anlè dife-a pou pa rafredi-l.


6 Si nou pa kite ase van entre nan dife-a, l’ap fè anpil lafimen ak chabon.


7  Van dwe traverse nan ko recho-a soti anba pou rive anwo.  Bouch kote van antre-a dwe menm lajè ak trou kote chalè op monte.


8  Mete yon gri anba dife-a.


9 Instile wout chalè-a, soti nan dife pou rive alantou chodye.


10  Mete yon sèk (oubyen jip) alantou chodye-a pou ogmante chalè-a antre nan tout ko chodye-a, pa bliye kite yon ti espas ant sèk-la e chodye-a  (ape pwe youn santimet.)

 

DIS Prensip pou Recho Roket-la

By Dr. Larry Winiarski

home page            photos